Toshiba 東芝シュネデール・インバータ株式会社
200V-90, 110, 132kWをラインナップ

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1

入力電圧クラス/容量範囲
三相 200V-0.4~132kW
三相 400V-0.75~500kW
高機能インバータ TOSVERT VF-AS1

全て (PDF; 7.1 M byte)
表紙 (PDF; 0.5 M byte)
特長とラインナップ (PDF; 1.1 M byte)
周辺機器への干渉が心配な機器に!/シンプルな機能を必要とする機械に! (PDF; 1.1 M byte)
高トルク・大容量を必要とする機械に!/フレキシビリティを要求される機器に! (PDF; 1.1 M byte)
拡張性を必要とする機械に! (PDF; 0.8 M byte)
基本機能説明/標準仕様 (PDF; 0.5 M byte)
外形寸法 (PDF; 1.8 M byte)
基本接続図/端子機能説明 (PDF; 0.5 M byte)
インバータをお使いになるお客様へ/周辺機器 (PDF; 2.2 M byte)
裏表紙 (PDF; 0.7 M byte)
   
パラメータ一覧表 (詳細) (PDF; 0.1 M byte)
制動抵抗器 モデルチェンジのお知らせ (PDF; 0.5 M byte)
直流リアクトル モデルチェンジのお知らせ (PDF; 0.2 M byte)
Adobe Readerのダウンロード