Toshiba 東芝シュネデール・インバータ株式会社
200V-90, 110, 132kWをラインナップ

空調専用インバータ TOSVERT VF-FS1

入力電圧クラス/容量範囲
三相 200V-0.4~30kW
三相 400V-0.4~30kW
空調専用インバータ TOSVERT VF-FS1

全て (PDF; 3.6 M byte)
表紙 (PDF; 0.4 M byte)
特長とラインナップ (PDF; 1.8 M byte)
標準仕様 (PDF; 0.3 M byte)
外形寸法 (PDF; 0.8 M byte)
基本接続図 (PDF; 0.5 M byte)
基本機能説明/周辺機器/インバータをお使いになるお客様へ (PDF; 0.9 M byte)
お問い合わせは (PDF; 0.5 M byte)
   
パラメータ一覧表 (詳細) (PDF; 0.1 M byte)
Adobe Readerのダウンロード