Toshiba 東芝シュネデール・インバータ株式会社
生産終了品

簡単・小形インバータ TOSVERTVF-nC1

容量範囲
単相 100V-0.1~0.75kW
単相 200V-0.2~2.2kW
三相 200V-0.1~2.2kW
単相 200V-0.2~2.2kW
(EMCフィルタ内蔵モデル)
簡単・小形インバータ TOSVERT VF-nC1

全て (PDF; 2.6 M byte)
表紙 (PDF; 0.7 M byte)
特長(1) (PDF; 0.9 M byte)
特長(2)・用途例 (PDF; 0.6 M byte)
パネルと操作方法 (PDF; 0.7 M byte)
標準仕様・外形図 (PDF; 0.3 M byte)
標準接続図 (PDF; 0.3 M byte)
パラメータ一覧 (PDF; 0.4 M byte)
インバータをお使いになるお客様へ (PDF; 0.3 M byte)
周辺機器 (PDF; 0.5 M byte)
裏表紙 (PDF; 0.3 M byte)
Adobe Readerのダウンロード