Toshiba 東芝シュネデール・インバータ株式会社
200V-90, 110, 132kWをラインナップ

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1

入力電圧クラス/容量範囲
三相 200V-0.4~132kW
三相 400V-0.75~500kW
高機能インバータ TOSVERT VF-AS1