Toshiba Toshiba Schneider Inverter Corporation

High-performance Drive TOSVERT VF-AS3

Input voltage/Capacity range
3 phase 240V-0.4~55kW(HD)
3 phase 240V-0.75~75kW(ND)
3 phase 480V-0.4~280kW(HD)
3 phase 480V-0.75~315kW(ND)
IoT/Industry 4.0 Ready High Performance Drive TOSVERT TOSVERT VF-AS3

ALL (2017-09) (PDF; 3.5 M byte)
Adobe Reader