Toshiba 東芝シュネデール・インバータ株式会社
200V-90, 110, 132kWをラインナップ

空調専用インバータ TOSVERT VF-FS1

入力電圧クラス/容量範囲
三相 200V-0.4~30kW
三相 400V-0.4~30kW
空調専用インバータ TOSVERT VF-FS1

VF-FS1カタログ(2019-8) (PDF; 3.9 M byte)
Adobe Readerのダウンロード

*パラメータの最新リストは、通信ソフト(PCM002Z:会員サービスで無償提供)のパラメータ一覧表をご参照ください。